УСТАВ

 НА сдружение с нестопанска цел

 ,,БАЛКАНСКО-ИНДИЙСКА БИЗНЕС АСОЦИАЦИЯ“

  

I. НАИМЕНОВАНИЕ

 

Чл. 1. (1) Наименованието на сдружението е ,,Балканско-индийска бизнес асоциация“, в абревиатура – СБИБА, наричано по-долу за краткост ,,сдружението“.

(2) Наименованието на сдружението може допълнително равностойно да се изписва на английски или на друг език.

 

Статут

Чл. 2. (1) Сдружението е създадено за постигане на нестопански цели и има статут на юридическо лице по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(2) Сдружението е отделно от своите членове и отговаря за задълженията си със своето имущество.

 

II. СЕДАЛИЩЕ

 

Чл. 3. (1) Седалището на сдружението е в гр. София, район „Искър“.

(2) Адресът на управление на сдружението е: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 357.

(3) Сдружението може да посочва и други адреси за съобщения.

 

III. цели и средства за тяхното ПОСТИГАНЕ

 

Цели на сдружението

Чл. 4. Разширяване и задълбочаване на икономическото сътрудничество между страните от Балканския регион и Република Индия.

 

Средства за постигане на целите

Чл. 5. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:

1. подпомагане на стопански организации за установяване на контакти с цел търговия, инвестиционна дейност, излизане на трети пазари, реализиране на научно-технически проекти, създаване на смесени дружества, съвместно участие в инфраструктурни проекти, туроператорска, транспортна и друга взаимноизгодна икономическа дейност;

2. сътрудничество с държавни органи за създаване на договорно-правна база, стимулираща развитието на икономическите връзки между страните от Балканския регион и Индия;

3. предлагане на държавни органи на варианти за решаване на проблеми от икономически характер, засягащи отделни членове или групи от членове на сдружението;

4. лобиране пред държавни органи за улесняване на връзките между представителите на бизнеса, включително и за осъществяване на делови посещения;

5. улесняване решаването на спорове от икономически и друг характер, които могат да възникнат между контрагенти по търговски операции между страните от Балканския регион и Индия;

6. съдействане за организирането на търговски изложения и представяния на компании и стоки;

7. други средства, използвани от организациите на гражданското общество.

 

IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИДА НА ДЕЙНОСТ

 

Чл. 6. Сдружението осъществява дейност в частна полза на своите членове, въз основа на този устав, в изпълнение на решенията на органите му за управление и при спазване на законите на Република България.

 

V. предмет на дейност

 

Чл. 7. Предметът на дейност на сдружението е:

1. подпомагане, насърчаване и защитаване на интересите на членовете си пред публичните администрации на страните от Балканския регион и Индия, както и пред трети национални или международни организации;

2. разработване и внасяне в държавни органи на предложения, анализи, експертизи и други в интерес на развитието на балканско-индийското икономическо сътрудничество;

3. разработване и предлагане на компетентните държавни органи на нормативни актове, насочени към създаването на благоприятни условия за балканско-индийските икономически връзки;

4. съдействане на членовете на сдружението за развитието на тяхната дейност;

5. сътрудничество със сродни организации в страните от Балканския регион и Индия и участване в дейността на международни органи и организации;

6. предприемане и на други действия, които не противоречат на закона и този устав.

 

VІ. органи на управление И КОНТРОЛ

 

Чл. 8. (1) Органи на сдружението са:

1. общо събрание;

2. управителен съвет;

3. председател на управителния съвет;

4. контролен съвет;

5. председател на контролния съвет.

(2) Органите на сдружението се формират, организират работата си и осъществяват своите правомощия при спазване разпоредбите на закона и този устав.

 

Общо събрание

Чл. 9. (1) Общото събрание е върховен орган на сдружението и се състои от всички негови членове.

(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват. Те удостоверяват това си качество с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице.

(3) Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

 

Свикване на общото събрание

Чл. 10. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет редовно най-малко веднъж на една година в населеното място, в което се намира седалището на сдружението.

(2) Управителният съвет е длъжен да свиква и извънредно общо събрание по искане на 1/3 от членовете на сдружението, в двуседмичен срок от постъпване на искането. Ако в този срок то не бъде свикано, същите членове могат да направят искането за свикване пред съда, в регистъра на който сдружението е вписано.

(3) Извънредно общо събрание може да бъде свикано от управителния съвет, или от него по искане на контролния съвет.

 

Покана за общото събрание

Чл. 11. (1) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание и по чия инициатива се свиква, като се посочва изрично, че ако не се явят необходимият брой членове, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и място и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите.

(2) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 12. Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на сдружението 7 дни преди датата на общото събрание, и да се предоставят на всеки член по електронен път.

 

Кворум на общото събрание

Чл. 13. (1) Общото събрание се смята за законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно и се провежда на същото място и при същия дневен ред, като се счита за законно, колкото и членове да се явят.

(2) Кворумът се установява от председателя на събранието по списък, в който се отразяват наименованията или имената на присъстващите членове на сдружението, както и имената на техните пълномощници, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

 

Право на глас

Чл. 14. (1) Всеки член на сдружението има право на един глас.

(2) Член на сдружението няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е представляващ или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

 

Решения на общото събрание

Чл. 15. (1) Решенията на общото събрание се вземат с явно гласуване, освен ако събранието реши гласуването да бъде тайно, с мнозинство от присъстващите членове. Решенията по чл. 26, т. 1, 4, 5 и 6 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите членове.

(2) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

 

Заседание на общото събрание

Чл. 16. (1) За оперативното ръководство на всяко заседание, общото събрание избира председател и секретар, по предложение на управителния съвет.

(2) За заседанието се води протокол, който се заверява от членовете на избраното ръководство, които отговарят за верността на съдържанието му.

 

Контрол

Чл. 17. Всеки член на сдружението, управителният съвет, контролният съвет или прокурорът, могат да сезират съда по регистрацията на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на общото събрание или съответствието му с този устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

 

Управителен съвет

Чл. 18. (1) Управителният съвет на сдружението се състои от до 5 физически лица, посочени от членове на сдружението, които се избират от общото събрание за срок до 5 години.

(2) Членовете на управителния съвет могат да бъдат преизбирани.

(3) Не могат да бъдат избирани в управителния съвет лица, които са осъждани за умишлени престъпления от общ характер.

 

Свикване на управителен съвет

Чл. 19. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя по негова инициатива, но най-малко веднъж на три месеца. Той е длъжен да свика управителния съвет на извънредно заседание при писмено искане на 1/3 от членовете му, в седемдневен срок от постъпване на искането. В искането трябва да бъдат посочени причините за свикването и въпросите, които трябва да се решават. Ако в този срок управителният съвет не бъде свикан от председателя, може да го свиква всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет.

(2) Заседанията се ръководят от председателя, а в негово отсъствие – от член на управителния съвет.

(3) Заседанието на управителния съвет се смята за законно, ако присъстват повече от половината от членовете му.

(4) За присъстващ се счита и член на управителния съвет, с който има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на неговата самоличност и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

 

Решения управителния съвет

Чл. 20. (1) Управителният съвет взема решения с явно гласуване и мнозинство от присъстващите членове, а решенията по чл. 27, т. 4, 5, 8, 9, 12 и 13 – с мнозинство от всички членове.

(2) Решенията на управителния съвет се оформят в протоколи, които се заверяват от председателя и секретаря на заседанието, които отговарят за верността на съдържанието им.

(3) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан от всички членове на управителния съвет без забележки и възражения.

(4) Решенията на управителния съвет се довеждат до знанието на членовете на контролния съвет по електронен път.

 

Контрол

Чл. 21. (1) Всеки заинтересуван член на сдружението може да оспори пред общото събрание решение на управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този устав или предходно решение на общото събрание. Искането може да се прави в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от деня, в който решението е било взето.

(2) Контролният съвет може да спира изпълнението на решения на управителния съвет, които противоречат на устава, до произнасянето от общото събрание.

 

Отговорност на членовете на управителния съвет

Чл. 22. Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението.

 

Председател на управителния съвет

Чл. 23. (1) Председателят се избира от общото събрание измежду членовете на управителния съвет.

(2) Мандатът на председателя съвпада с мандата на управителния съвет.

(3) Председателят може да бъде преизбиран.

 

Контролен съвет

Чл. 24. (1) Контролният съвет на сдружението се състои от до 5 физически лица, посочени от членове на сдружението, които се избират от общото събрание за срок до 5 години.

(2) Членовете на контролния съвет могат да бъдат преизбирани.

(3) Не могат да бъдат избирани в контролния съвет лица, които са осъждани за умишлени престъпления от общ характер.

 

Председател на контролния съвет

Чл. 25. (1) Председателят се избира от общото събрание измежду членовете на контролния съвет.

(2) Мандатът на председателя съвпада с мандата на контролния съвет.

(3) Председателят може да бъде преизбиран.

 

VІІ. правомощия на органите на сдружениетО

 

Правомощия на общото събрание

Чл. 26. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;

2. избира и освобождава членовете и председателите на управителния и контролния съвет и контролира тяхната дейност;

3. заменя членовете и председателите на управителния и контролния съвет преди изтичането на срока, за който са избрани;

4. освобождава или ангажира отговорността на членовете и председателите на управителния и контролния съвет;

5. взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението, за обявяването му в ликвидация и определя за ликвидатор управителния съвет или избраното от него лице;

6. заедно с решението за прекратяване приема и решение за разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество след ликвидацията;

7. приема основните насоки за дейността на сдружението;

8. приема годишните отчети за дейността на управителния и контролния съвет;

9. приема бюджета на сдружението;

10. изменя и отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

 

Правомощия на управителния съвет

Чл. 27. Управителният съвет:

1. определя обема на представителната власт на избраните от него заместник-председатели на управителния съвет, изпълнителни директори и главен секретар на сдружението;

2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание и отчита своята дейност пред него;

3. взема решения за участия и прекратяване на участия в други организации;

4. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;

5. приема планове и програми за дейността на сдружението;

6. приема и внася в общото събрание проект за бюджет;

7. приема годишния отчет и баланса на сдружението;

8. приема решения за размера на членските вноски;

9. приема, освобождава и изключва членове на сдружението;

10. приема вътрешни актове за организация на дейността на сдружението;

11. избира почетни членове, учредява награди и символи на сдружението;

12. определя ликвидатор;

13. управлява активите на сдружението, взема решения за разпореждане с фина­нсовите му средства и носи отговорност за това.

 

Правомощия на председателя

Чл. 28. Председателят на управителния съвет:

1. управлява текущата дейност на сдружението в съответствие със закона, устава, решенията на общото събрание и на управителния съвет;

2. организира изпълнението на решенията на общото събрание и на управителния съвет;

3. свиква редовните и извънредните заседания на управителния съвет, организира и ръководи тяхното провеждане;

4. назначава и освобождава необходимия за дейността на сдружението персонал, върху който упражнява цялостно ръководство и контрол;

5. разработва и внася за приемане от управителния съвет на проект за: а) годишен бюджет на сдружението; б) счетоводния отчет и баланса на сдружението за изтеклия период; в) щат за персонала на сдружението;

6. организира и контролира стопанисването и използването по предназначение на имуществото на сдружението;

7. открива и закрива банкови сметки на сдружението и се разпорежда с паричните му средства в съответствие с решенията на управителния съвет;

8. внася в управителния съвет предложения за приемане, освобождаване и изключване на членове на сдружението.

 

Правомощия на контролния съвет

Чл. 29. (1) Контролният съвет:

1. проверява изпълнението на решенията на общото събрание и управителния съвет;

2. осъществява надзор за законосъобразността и целесъобразността на решенията на органите за управление на сдружението;

3. контролира правилното използване на имуществото на сдружението;

4. дава заключение по годишния отчет, баланса и бюджета на сдружението и се отчита за дейността си пред общото събрание.

(2) Членовете на контролния съвет могат да участват в заседанията на управителния съвет със съвещателен глас.

(3) Когато установи съществени нарушения на закона или устава, контролният съвет прави искане пред управителния съвет за свикване на общото събрание.

 

VIII. представителство

 

Чл. 30. (1) Сдружението се представлява от председателя на управителния съвет.

(2) По съдебни спорове между сдружението и управителния съвет, съответно членовете на управителния съвет, сдружението се представлява от едно или няколко лица, избрани от общото събрание.

 

IХ. ЧЛЕНСТВО

 

Чл. 31. (1) Членове на сдружението могат да бъдат юридически или дееспособни физически лица.

(2) Членството в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат лицата по предходната алинея, които са съгласни с устава му.

(3) Членовете на сдружението запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност.

(4) Членствените правоотношения възникват при:

1. приемане;

2. сливане;

3. вливане.

 

Приемане на нови членове

Чл. 32. (1) Нови членове на сдружението се приемат въз основа на писмено заявление по образец, утвърден от управителния съвет.

(2) Кандидатите – юридически лица, представят заедно със заявлението преписи от удостоверение за актуално състояние и решение на управителния си орган за членство в сдружението, в което се заявява съгласие с настоящия устав.

(3) По заявлението се произнася с решение управителният съвет на първото свое заседание след неговото постъпване.

(4) Решението на управителния съвет се съобщава писмено на кандидатите за членове.

(5) Отмяна на отказ на управителния съвет може да се иска от общото събрание на сдружението по реда на чл. 21 от устава.

Права и задължения на членовете

Чл. 33. Членовете на сдружението имат право:

1. да участват в управлението на сдружението;

2. да бъдат информирани за дейността на сдружението и да присъстват на заседания на управителния съвет, когато се разглеждат въпроси от техен интерес. В тези случаи управителният съвет е длъжен да уведоми своевременно заинтересуваните;

3. да поставят пред сдружението въпроси от своята дейност за разглеждане и вземане на отношение;

4. да ползват имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;

5. да ползват резултатите от неговата дейност, съгласно разпоредбите на този устав;

6. да искат неговото съдействие за защита на интересите си.

Чл. 34. Членовете на сдружението са длъжни:

1. да спазват разпоредбите на този устав и да изпълняват решенията на органите на сдружението;

2. да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на неговите цели;

3. да съдействат за изпълнение на задачите му;

4. да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия или бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

5. да внасят в срок предвидените в настоящия устав членски вноски;

6. да предоставят сведения, необходими за постигане на неговите цели и за изпълнение на задачите му.

Чл. 35. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване.

Чл. 36. Членовете на сдружението имат право да овластят трето лице – член на сдружението, да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

Чл. 37. За задълженията на сдружението неговите членове не носят отговорност и кредиторите му нямат право да предявяват права към тяхното имущество.

 

Прекратяване на членство

Чл. 38. (1) Членството в сдружението се прекратява:

1. при напускане – с едностранно писмено предизвестие до управителния съвет, подадено най-малко един месец по-рано;

2. при прекратяване на юридическото лице, съответно със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическото лице, член на сдружението;

3. при изключване;

4. при отпадане, поради невнасяне на установените членски вноски или системно неучастие в дейността на сдружението.

(2) При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените членски вноски.

 

 

Изключване

Чл. 39. (1) Член на сдружението може да бъде изключен с решение на управи­телния съвет, когато:

1. Не изпълнява свои задължения по чл. 34;

2. извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в сдруже­нието несъвместимо.

(2) При маловажни случаи на неизпълнение на свои задължения по чл. 34 управителният съвет може да прави бележки и предупреждения за изключване, като с решение определя срок за изпълнение на задължението.

(3) Решението за изключване може да бъде обжалвано пред общото събрание по реда на чл. 21 от устава.

 

Отпадане

Чл. 40. (1) Отпадането се констатира, когато за член на сдружението е налице едно от следните обстоятелства:

1. не е направил встъпителната си членска вноска в едномесечен срок от неговото приемане;

2. е просрочил с три месеца заплащането на дължимия си членски внос без уважителни причини;

3. е преустановил своето участието в дейността на сдружението.

(2) Горните обстоятелства се констатират от управителния съвет. Той докладва отпадането на общото събрание и го отразява в документацията на сдружението.

 

Преобразуване на членовете

Чл. 41. Правоприемниците на членове на сдружението – юридически лица, след тяхното преобразуване могат да станат негови членове по реда на чл. 32.

 

Х. СРОК

Чл. 42. Сдружението не е ограничено със срок или друго, предварително определено прекратително условие.

 

ХІ. имущество

 

Състав и източници на имуществото

Чл. 43. (1) Сдружението формира своето имущество от право на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, права на интелектуалната собственост, вземания и други права, регламентирани от закона.

(2) Източници на средства за сдружението са:

1. встъпителен и месечен членски внос;

2. приходи от собствени имоти и дейности;

3. дарения и завещания от физически и юридически лица;

4. други източници, разрешени от закона.

 

Членски вноски

Чл. 44. (1) Управителният съвет определя дължимостта и размера на членските вноски, както и сроковете и начините за тяхното внасяне.

(2) При приключване на годишния баланс със загуба, управителният съвет може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за нейното покриване.

 

Стопанска дейност

Чл. 45. (1) Сдружението може да извършва и да организира извършването на допълнителна стопанска дейност в услуга на своите членове или на трети лица в следните области:

1. икономически анализи и инвестиции;

2. икономическа и социална политика;

3. международни проекти и програми;

4. международно икономическо сътрудничество;

5. периодични информационни издания;

6. експертна и консултантска дейност.

(2) Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основната дейност, предвиден в настоящия устав, и ще ползва приходите от нея само за постигане на целите на сдружението.

(3) Извършването на дейността по алинея първа се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

(4) Сдружението не разпределя печалба.

 

Режим на приходите

Чл. 46. (1) Всички приходи на сдружението, независимо от техния характер и източник, се включват в неговото имуществото и служат за постигане на целите му.

(2) Приходите не могат да се разпределят като печалба между членовете на сдружението.

 

Разходи

Чл. 47. Сдружението извършва разходите си в изпълнение и в рамките на утвърдения бюджет.

 

ХІІ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

Преобразуване

Чл. 48. (1) Решенията за сливане, вливане, отделяне, разделяне, преобразуване и прекратяване на сдружението се вземат от общото събрание.

 

Прекратяване

Чл. 49. Сдружението се прекратява:

1. по решение на общото събрание;

2. по решение на окръжния съд по седалището, в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ.

 

Ликвидация

Чл. 50. (1) При прекратяване на сдружението по решение на общото събрание се извършва ликвидация от управителния съвет или от определено от него лице.

(2) Ликвидацията се извършва, като се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

 

Имущество след ликвидация

Чл. 51. Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се извършва съобразно решението на общото събрание по чл. 25, т. 6.

Чл. 52. Ако общото събрание не е взело решение за разпределение на имущест­вото останало след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът го осребрява и разпределя между членовете съобразно с направените от тях членски вноски по време на членуването.

Чл. 53. Средствата за издръжка на ликвидацията, включително и за възнаграж­дение на ликвидатора, се определят от управителния съвет.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Този устав е приет от учредителното събрание на сдружението, проведено на 01.11.2016 г. в гр. София.

§ 2. За всички неуредени в този устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилага Законът за юридическите лица с нестопанска цел.

КОНТАКТИ:

Балканско - индийска бизнес асоциация
гр. София
ул. "Граф Игнатиев" 14, ет.1, ап.1
тел.: +359 889 636 555
факс: +359 38 58 03 03
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Членство

ДОКУМЕНТИ ЗА ЧЛЕНСТВО:

- Заявление

- Информационна карта